Who am i ?

Theys sebastien profilSebastien Theys is a self-taught artist and graphic designer living in Belgium. I paint an abstract and colorful universe inspired by urban art. A cartoon touch represented by black lines comes to break energetically my paintings. My goal is to find a perfect harmony between colors and shapes and bring you into my world.

ANG

I'm an artist of abstraction and explorer of imaginary worlds through my canvases, reveals in my works a window open to the infinite of creativity. Coming from a universe where geometric shapes dance in harmony, I shape a vibrant and colorful artistic language. My white bands, like windows onto the abstract, frame my compositions, inviting the viewer to dive into a parallel universe where reality metamorphoses into reverie.

Inspired by cartoon imagery and the energy of urban art, I merge elements of daily life with fantastical visions. My vibrant colors capture the eye and stimulate the imagination, while my dynamic compositions provoke deep reflection on the multiple facets of existence.

Through my creations, I explore the boundaries between the tangible and intangible, inviting the public to contemplate the multiple layers of meaning hidden behind each motif. My art transcends the limits of perception, offering a sensory journey where reality blends into pure abstraction.

By harmonizing the rigor of geometric forms with the brilliance of color, I give birth to a unique visual language, where each canvas becomes a window open to the imagination. My artistic biography weaves through lines and colors, reflecting the very essence of his creative vision and his unceasing exploration of uncharted worlds.

FR

Je suis un artiste de l'abstraction et explorateur des mondes imaginaires à travers mes toiles, révèle dans mes œuvres une fenêtre ouverte sur l'infini de la créativité. Originaire d'un univers où les formes géométriques dansent en harmonie, je façonne un langage artistique vibrant et coloré. Mes bandes blanches, telles des fenêtres sur l'abstrait, encadrent mes compositions, invitant le spectateur à plonger dans un univers parallèle où la réalité se métamorphose en rêverie.

Inspiré par l'imagerie cartoonesque et l'énergie de l'art urbain, je fusionne les éléments du quotidien avec des visions fantaisistes. Les couleurs captent l'œil et stimulent l'imagination, tandis que mes compositions dynamiques suscitent une profonde réflexion sur les multiples facettes de l'existence.

À travers mes créations, j'explore les frontières entre le tangible et l'intangible, invitant le public à contempler les multiples couches de sens cachées derrière chaque motif. Mon art transcende les limites de la perception, offrant un voyage sensoriel où la réalité se fond dans l'abstraction pure.

En harmonisant la rigueur des formes géométriques avec l'éclat de la couleur, je donne naissance à un langage visuel unique, où chaque toile devient une fenêtre ouverte sur l'imaginaire. Ma biographie artistique se tisse à travers les lignes et les couleurs, reflétant l'essence même de ma vision créative et de mon exploration incessante des mondes inexplorés.

NL

Sebastien Theys, een kunstenaar van abstractie en ontdekkingsreiziger van denkbeeldige werelden door middel van zijn doeken, onthult in zijn werken een raam dat open staat voor de oneindigheid van creativiteit. Afkomstig uit een universum waar geometrische vormen in harmonie dansen, vormt hij een levendige en kleurrijke artistieke taal. Zijn witte banden, als ramen naar het abstracte, omlijsten zijn composities en nodigen de kijker uit om zich onder te dompelen in een parallel universum waar de werkelijkheid verandert in reverie.

Geïnspireerd door cartoonbeelden en de energie van de stedelijke kunst, combineert Sebastien elementen van het dagelijks leven met fantastische visioenen. Zijn levendige kleuren trekken de aandacht en stimuleren de verbeelding, terwijl zijn dynamische composities diepere reflectie op de vele facetten van het bestaan uitlokken.

Door zijn creaties verkent Sebastien de grenzen tussen het tastbare en het ontastbare en nodigt hij het publiek uit om de vele lagen van betekenis te overdenken die verborgen liggen achter elk motief. Zijn kunst overstijgt de grenzen van de perceptie en biedt een zintuiglijke reis waarin de werkelijkheid versmelt tot pure abstractie.

Door de strengheid van geometrische vormen te harmoniseren met de schittering van kleur, brengt Sebastien een unieke visuele taal voort, waarbij elk doek een raam wordt dat open staat voor de verbeelding. Zijn artistieke biografie weeft door lijnen en kleuren, weerspiegelt de essentie van zijn creatieve visie en zijn onophoudelijke verkenning van onbekende werelden.